สถาบันวิชชาราม
วารสารวิชชาราม ฉบับที่ ๑

วารสารวิชชาราม | Vijjaram Journal

ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๑ ประจำเดือนกันยายน - ธันวาคม ๒๕๖๐ | Vol.1 No.1 sep-dec 2017

วารสารวิชชาราม (VIJJARAM JOURNAL) จัดทำโดยสถาบันวิชชาราม มูลนิธิแพทย์วิถีธรรมแห่ง ประเทศไทย เพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการและผลการศึกษาวิจัยทางด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วยหลัก พุทธธรรมะและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในทุกมิติ ก าหนดการเผยแพร่ราย 4 เดือน ปีละ 3 ฉบับ ฉบับนี้เป็นฉบับปฐมฤกษ์ ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 เดือนกันยายน-ธันวาคม 2560

    ดาวน์โหลดไฟด์ pdf วารสารวิชชาราม ฉบับที่ ๑ (download vijjaram journal vol.1) 13.4 mb , 180 หน้า

  • link1 : Download from [google drive]
  • link2 : Download from [vijjaram.org]

ติดต่อทีมงานวิชชารามได้ที่ email: vijjaram.j@gmail.com

> เข้าสู่ Blog วิชชาราม เพื่อรับชมข้อมูลเพิ่มเติม

ลิงก์อื่น ๆ ในเครือข่ายของเรา : morkeaw.net , หมอเขียว แฟนคลับ , ตลาดวิถีธรรม